fbpx

Koronavirus v Hradci Králové

Hledáme dobrovolníky

Zaregistujte se jako dobrovolník

V současné době je v Hradci Králové zejména pro pomoc seniorům dobrovolníků dostatek. Přesto je potřeba vybudovat širší síť pro případ, že by větší část ze stávajících dobrovolníků musela do karantény. Nabídky mohou postupně přibývat. Prosíme, dejte nám na sebe kontakt, ozveme se Vám a domluvíme se na detailech.

např. pokud ovládáte znakovou řeč, první pomoc, jste skautský vedoucí apod.

Prohlášení dobrovolníka

  • Prohlašuji, že jsem v současné době plně zdravotně způsobilý k účasti na mimořádné pomoci, nejevím známky akutního onemocnění (například horečka, kašel nebo průjem), nebyl jsem v posledních 3 týdnech v zemích infikovaných COVID-19 a není mi známo, že bych v posledních 14 kalendářních dnech přišel do styku s osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy. 
  • Současně prohlašuji, že mi nebyla Krajskou hygienickou stanicí nařízena karanténa a že ani nespadám do okruhu osob, jimž by karanténa být nařízena měla. 
  • Prohlašuji, že v okamžiku, kdy se výše uvedené změní (změní se můj zdravotní stav, dopadnou na mne karanténní opatření), budu MU neprodleně informovat. Dále čestně prohlašuji, že jsem trestně bezúhonný a nebyly proti mně zahájeny úkony v trestním řízení. 
  • Prohlašuji, že jsem nezamlčel(a) žádné závažné skutečnosti a všechny uvedené informace jsou pravdivé. Jsem si vědom(a), že zamlčením nebo uvedením nepravdivých skutečností bych mohl(a) ohrozit sebe nebo příjemce mé pomoci. Dobrovolník se dále zavazuje postupovat podle našich pokynů, v souladu s hygienickými zásadami, a tak aby neohrozil sebe nebo někoho jiného.
  • Prohlašuji, že jsem si vědom všech rizik souvisejících s výkonem pomoci, a tyto jsem ochoten nést.

Na Vaši činnost dobrovolníka dopadá výjimka z usnesení vlády č. 215 o přijetí krizového opatření, jímž se zakazuje volný pohyb osob. V této souvislosti Vás však žádáme o dodržování všech ostatních pravidel stanovených vládou České republiky tak, abyste neohrozili sebe, adresáty pomoci, či ostatní lidi ve svém okolí.

Nakládání s osobními údaji

Vyplněním a odesláním formuláře souhlasím se sběrem osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo. Stránka www.pomahamehradci.cz je využije výhradně za účelem získání nezbytných kontaktních informací o dobrovolnících v době koronavirové epidemie. Tyto osobní údaje poskytneme pouze Magistrátu města Hradec Králové, Královéhradeckému kraji a spolupracujícím organizacím a to za účelem navázání kontaktu s příslušnou fyzickou osobou.

Údaje z formulářů budou uchovávány jen po dobu nezbytně nutnou a s ukončením mimořádných opatření budou vymazány. O výmaz osobních údajů lze požádat i v průběhu mimořádných opatření na e-mail dobrovolnik@pomahamehradci.cz.